Юридичні консультації

Prev Next
 

АНТРОПОЛОГ

154.jpg
Призначення професії "антрополог"
Антропологи вивчають людину як біологічний вид, з погляду його походження (антропогенезу), розвитку, розмаїтості, своєрідності (біологічної) людей різного віку, статі, національної приналежності. У багатьох країнах в антропологію включають і етнографію, і археологію, і цілу низку інших дисциплін, а біологію людини в цих країнах називають також фізичною або біологічною антропологією. Предметом вивчення антропологів може бути не тільки сучасний стан людства, а також і його історія.
Антропологія (antropos-людина + logos-навчання) - навчання про людину як вищий продукт природи. Всі властивості й особливості людини пояснюються тільки своїм природним походженням. Антропологія підкреслює єдність людини і природи, протиставляється ідеалістичному і дуалістичному розумінню природи людини. Термін «Антропологія» має грецьке походження й у дослівному перекладі означає «наука про людину» (від anthropos - людина і logos - слово, вчення, наука). Антропологія являє собою область наукового знання, предметом дослідження якої є людина. Наука має своєю метою не тільки опис цієї розмаїтості, але і визначення причин, що призводять до неї. Виходячи з антропоцентричності більшості сфер знання (навіть побутової), можна зробити висновок, що антропологією, у широкому значенні, є майже будь-яка сучасна наука - більшість з них звернено до теми людини.
Основні завдання професії "антрополог":
    - проведення лабораторних і польових досліджень;
    - аналіз і систематизація архівних даних;
    - проведення хіміко-біологічного аналізу людських останків.
Професія "Антрополог" жадає від фахівця переважно інтелектуальних і нервово-психічних витрат. Професійна діяльність, насамперед, має на увазі аналіз, порівняння й інтерпретацію даних, пропозицію нових рішень.
Напрямки
Містить у собі цілу низку дисциплін: фізичну антропологію, соціальну антропологію, культурну антропологію (дисципліну, досить близьку етнології), лінгвістичну антропологію, доісторичну антропологію. У філософії є розділ філософської антропології.
В межах антропології можна виділити низку своєрідних галузей: історичну антропологію, етнічну (дослідження біологічних особливостей різних народів), вікову, екологічну (розгляд впливу умов природного і суспільного середовища на ріст і розвиток людини), навіть спортивну (вивчення впливу спорту на людський організм).
Нині здорові люди та їхні співтовариства можуть бути предметом різноманітних обстежень, зокрема, вимірів (антропометрії). До речі, дані антропометрії застосовують у конструюванні одягу, меблів, предметів споживання, проектуванні не тільки житла, але і промислового, транспортного, шкільного й подібного устаткування.
Професійно-важливі риси:
    - акуратність у роботі;
    - увага до деталей;
    - аналітичність (здатність виділяти окремі елементи дійсності, здатність до класифікації) мислення;
    - предметність (об'єкти реального світу та їхні ознаки) мислення;
    - посидючість;
    - схильність до дослідницької діяльності;
    - здатність аналізувати й співставляти факти;
    - здатність до абстрагування.
Освіта професії "антрополог"
Для оволодіння професією "антрополог" необхідно вища професійна освіта. Напрямок: природничі науки.
Спеціальності вищої професійної освіти: антропологія.
Кваліфікації:
антрополог спеціальності вищої наукової кваліфікації: антропологія; етнографія, етнологія й антропологія; філософська антропологія і філософія культури.
Місця роботи:
Антропологи працюють у науково-дослідних інститутах і центрах, викладають у середніх професійних і вищих навчальних закладах.
Повернутися назад